Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het beeld materiaal en/of andere producten of diensten gemaakt of geleverd door Roy Vermeij.

Handelt onder de naam: Roy Vermeij Fotografie

Bij het boeken van een opdracht gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Roy Vermeij Fotografie, deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf

 • Roy Vermeij Fotografie
 • Zandstraat 115, 4614 CC, Bergen op Zoom
 • +31 (6) 23907192
 • www.royvermeijfotografie.nl / info@royvermeijfotografie.nl
 • KVK: 68476930
 • Btw nummer: NL002207383B02
 • IBAN nr. NL74ABNA0891592091
 • BIC. ABNALA2A

 • Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

  Locaties

  Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de opdracht. Wij denken uiteraard graag mee en kunnen daar uiteraard in adviseren. Let erop om een alternatief te zoeken bij slecht weer, als u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

 • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is het opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.
 • Levering beelden

  De bewerkte beelden worden in hoge resolutie (standaard jpg), binnen 1-2 weken na de datum van de opdracht geleverd. Tenzij anders is overeengekomen. Mocht u een speciaal formaat en/of bestands type gewenst hebben dan kan dat in overleg geleverd worden.

  De beeldselectie van de gemaakte beelden wordt door Roy Vermeij Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Roy bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever weinig tot geen inspraak, als dit niet van te voren duidelijk bepaald is. Alle files worden ge-edit op een professioneel en gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit van de beelden, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij product fotografie wordt er gebruik gemaakt van een referentie kleuren kaart zodat alle kleuren exact overeen komen met het werkelijke product. Bij een ”same day – edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

  Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Roy Vermeij Fotografie typerende wijze van bewerken.

  Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is.

  Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Roy Vermeij Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.(bij reportage fotografie).

  Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

  Algemeen: Voor bedrijven

  Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de algemene voorwaarden tenzij anders is overeengekomen.

  Algemeen:

  Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

  Auteursrecht

  Auteursrecht van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • –Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Roy Vermeij Fotografie naast vermelding van de webiste: www.royvermeijfotografie.nl
 • Eigendom Foto’s

  Foto’s uit de reportage mogen door Roy Vermeij Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Roy Vermeij Fotografie blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

  Bewaren bestanden

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

  Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

  Wijze van betalen

  Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

  Technische problemen

  Roy Vermeij Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en DJI, deze camera’s en diverse lenzen zijn van hoogwaardige kwaliteit. Er is dus altijd een back up aanwezig van de apparatuur. Roy Vermeij Fotografie schrijft de bestanden tijdens de shoot weg op geheugenkaarten of harde schijven. Hiervan maakt hij regelmatig een backup voor een gedegen risicospreiding.

  Roy Vermeij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Wij proberen de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

  Extra kosten

  Parkeren

  Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

  Annulering en/of ziekte

  Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  1) Roy Vermeij stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Roy Vermeij Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

  2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

  In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

  Annulering vanuit opdrachtgever

  Bij annulering vanuit de opdrachtgever kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 • Als u 1 dag voorafgaand aan de fotoshoot annuleert dan wordt er 50% van de gehele offerte in rekening gebracht.
 • Als u op de dag van de fotoshoot annuleert dan wordt de gehele offerte voor 100% in rekening gebracht.
 • 
Onmacht

  
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Roy Vermeij zal indien gewenst door de opdrachtgever proberen binnen zijn netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de opdracht echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en het leveren zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

  Privacy en persoonsgegevens

  De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

  Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

  Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclamemateriaal. Als de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogeld.

  Herroepingsbeleid

  1. Het herroepingsrecht

  U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  2. Herroepingstermijn

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  3. Kennisgeving van de herroeping

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

  4. Naleving van herroepingstermijn

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  5. Gevolgen van herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden

  standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

  6. Retentierecht

  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

  7. Teruggave van de goederen

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  8. Kosten van het terugzenden

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

  9. Compensatie van de Waardevermindering

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e- mailadres in te vullen]:

  Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), Besteld op (1)/Ontvangen op (1), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en), Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), Datum

  Aanvullende informatie

  Disclaimer

  Roy Vermeij Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Roy Vermeij Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Roy Vermeij Fotografie en zijn personeel.